Oslo Kommune Logo
Myte

«Elbiler er ikke bedre for klimaet enn fossilbiler»

Elbiler gjør mer skade enn godt, er en velkjent påstand du kan møte på nettet eller i familieselskaper. Norge er det landet i verden med flest elbiler per innbygger. Til tross for det er mange skeptiske til den elektriske revolusjonen på fire hjul. Her gir vi deg argumentene som parkerer de vanligste mytene i elbildiskusjonen.
Derfor er elbiler mer klimavennlige, forklarer Emilie.
Derfor er elbiler mer klimavennlige, forklarer Emilie.
1
Myte

«Bensin- og dieselbiler er mer klimavennlige enn elbiler når man regner med utslipp fra produksjonen»

Elbiler belaster ikke klimaet mer enn bensin- og dieselbiler, heller ikke når vi regner med produksjonen. Det er riktig at det slippes ut litt mer klimagasser for hver elbil som lages på fabrikken enn for hver bensin- eller dieselbil. Det skyldes blant annet at dagens batteriproduksjonen bidrar med en del utslipp. Til tross for dette blir klimabelastningen over tid mye mindre med en elbil. Spesielt hvis du lader bilen med i stor grad med fornybar strøm, som vi gjør her i Norge.

En studie fra Hoekstra ved det Tekniske Universitetet i Eindhoven viser at CO2-utslippene over levetiden fra en dieselbil er omtrent 2,5 ganger høyere enn for en elbil. Utslippene fra produksjonsfasen av elbiler er opp imot 1,5 ganger høyere enn for dieselbil. Men utslipp som følge av drivstoff er 4 ganger høyere for diesel-bilen enn elbilen. Dette gjør at elbilen totalt sett er veldig mye bedre for klimaet. Da er det brukt data fra energimiksen i Europa fram til 2019. Siden den gang har kraftproduksjonen i Europa blitt stadig mer klimavennlig. Studien viser at i en framtid med et fornybart kraftsystem vil CO2-utslippene over levetiden være mer enn 15 ganger høyere for dieselbiler enn for elbiler.

Flere andre studier viser det samme. Den nederlandske studien peker på at levetiden til bilbatteriene er blitt lengre. Dermed øker elbilen forspranget. En elbil med batterier fra Kina, som kjøres i Polen, vil fortsatt ha lavere utslipp enn en bensinbil, selv om strømmen til produksjon og drift kommer fra kullkraft.

En årsak til dette er at elmotoren er mer effektiv enn forbrenningsmotoren. Elbilen bruker altså mindre energi på å kjøre en mil enn bensin- eller dieselbilen. Også produksjonsutslippene for batteriene vil reduseres etter hvert som strømforsyningen blir mer fornybar. Teslas «Gigafactory», verdens største batterifabrikk, skal for eksempel etter planen utelukkende drives av fornybar energi.

2
Myte

«Elbiler er ikke et effektivt klimatiltak»

Det beste for klimaet er at du går, sykler eller reiser kollektivt dit det er mulig. I det du kjøper ny elbil øker ditt personlige klimaavtrykk. Likevel - dersom du er avhengig av bil i hverdagen, slipper du ut langt mindre klimagasser med en elbil enn en fossilbil. Det bidrar til å senke Norges utslipp. Dermed kommer vi nærmere målet vi har meldt inn som en del av Parisavtalen. Der har de fleste av verdens stater satt som mål at den globale oppvarmingen skal holdes godt under to grader og i tillegg tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Veitrafikken står for 18 prosent av klimagassutslippene i Norge. I 2021 var utslippene fra personbiler på 4,1 millioner tonn CO2. Til sammenligning var utslippet fra oppvarming i bygg på 0,53 mill. tonn CO2.

DNV GL har regnet ut at at den globale effekten av norsk elbilpolitikk er mer enn fem ganger så høy som den nasjonale effekten. I Norge kutter vi utslipp av 60 millioner tonn CO2 fra 2010 til 2050 ved overgangen til elbiler. De globale effektene av at billigere batterier gir flere elbiler, sparer verden for ytterligere 320 millioner tonn CO₂.

3
Myte

«Elbiler gir høyere utslipp fordi de bruker strøm fra kullkraft som forurenser mer enn diesel»

Uavhengig av strømmiksen viser livsløpsstudier at elbilen er har lavere klimagassutslipp enn fossilbilen, selv om man feilaktig legger som premiss at all strøm kommer fra kull. For allerede i dag gir elbiler mindre utslipp over livsløpet enn fossile biler, selv i regioner hvor elektrisiteten er basert på fossile kilder.

Det gir også en ekstra effekt at utslipp fra kraftproduksjon omfattes av EUs kvotesystem. Tenk deg at du kjører elbil i Norge, men den er ladet opp med strøm fra Europa, som er laget av blant annet gass og kull. Utslippene går ned her hjemme, men de går likevel ikke opp i Europa. Kvotene begrenser hvor mye som kan slippes ut totalt i Europa for en del sektorer. Bensin og diesel til transport er ikke med i dette kvotemarkedet, men det er altså strømproduksjonen. Ved å skifte fra fossilbil til elbil flytter du altså klimagassutslippene under kjøringen over i et system som setter et tak på utslippene.

Norge er det meste av året selvforsynt med strøm fra fornybar energi, i hovedsak vannkraft. På papiret, den såkalte varedeklarasjonen, er derimot strømmen i stikkontaktene våre mikset med energi fra andre kilder i Europa, som kullkraft og kjernekraft. Årsaken til dette er salg av såkalte opprinnelsesgarantier til utlandet, som du kan lese mer om her.

Det er også verdt å merke seg at strømproduksjonen i Europa blir stadig mer fornybar. Målet til EU er at det europeiske kraftsystemet skal være helt utslippsfritt innen 2050.

4
Myte

«Elbiler er potensielle brannbomber»

I perioden 2016 – 2019 ble det registrert 60 elbilbranner og 2651 branner i bensin- og dieselbiler, ifølge tall fra DSB som Faktisk.no har fått hentet inn. Tallene er basert på innrapportering fra alle landets brannvesen.

Det viktigste man må gjøre for å redusere sannsynligheten for brann i garasje og parkeringshus er å følge retningslinjene for sikker lading. Det er svært få hendelser der selve elbil-batteriet er årsaken til brannen. Dette vil normalt bare skje som følge av en ytre fysisk skade ved for eksempel kollisjon, ifølge Elbilforeningen.

Hvis det først tar fyr i elbilens batteripakke, kan brannen imidlertid være vanskelig å slokke og vil kreve mye vann over lang tid.

Ifølge Teslas ulykkesveileder kan det være nødvendig med opptil 11 000 liter vann til for å slukke en batteribrann i en Tesla Model S. De anbefaler også at bilen snus på hodet, slik at det er lettere å sprute vann direkte på batteriet.

5
Myte

«Elbiler har for liten rekkevidde»

En personbil kjørte i gjennomsnitt 11 883 kilometer i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå, noe som i snitt utgjorde 3,25 mil per dag. Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at en gjennomsnittsreise til eller fra jobb i snitt er 16,3 kilometer. 3,25 mil er omtrent en tiendedel av rekkevidden til flere elbilmodeller under norske vinterforhold. Selv elbilene med kortest oppgitt rekkevidde kan kjøre det dobbelte av den gjennomsnittlige daglige kjørelengden for norske bilister.

Markedet for elbiler har eksplodert de siste årene, og de nyeste modellene får stadig lengre rekkevidde. Da bransjebladet Motor vinteren 2020 gjennomførte sin rekkeviddetest oppdaget de at flere elbiler fint klarte å kjøre mellom 30 og 40 mil i temperaturer ned mot minus ti grader. Testen viste også at første generasjons elbiler (2017 og 2018) har en rekkevidde på rundt 20 mil under norske vinterforhold. Det dekker fint behovet til mange som anvender elbilen i hverdagen.

Det norske hurtigladenettet blir stadig bedre og med litt planlegging trenger du heller ikke være redd for å legge ut på langtur i Norge med en elbil. Også nedover i Europa bygges det stadig ut ny ladeinfrastruktur.

I tillegg blir det stadig enklere å få tilgang på bil gjennom flere bildelingsordninger. Så de få gangene man må kjøre langt eller trekke tungt, kan man leie seg en bil kjapt, enkelt og billig.

6
Myte

«Elbiler vil føre til en overbelastning av strømnettet»

Norge har nok strøm til å elektrifisere både bilparken, fergene og mer til. Kraftnettet kan fint tåle flere elbiler, spesielt når vi i større grad kan styre når på døgnet bilen lades.

Dersom mesteparten av nybilsalget fra 2025 er elbiler, vil bilene til sammen stå for rundt tre prosent av det norske strømforbruket. Ifølge NVE er det spesielt regionalnettet, det mellomste nivået i kraftnettet, som vil bli hardere belastet enn i dag. Rapporten konkluderer med at strømnettet vil kunne levere strøm til 1,5 millioner elbiler, forutsatt at bilene hovedsakelig lades om natten når strømforbruket eller er lavt.

Statkraft, som er den største produsenten av strøm i Norge, regner samtidig med et stort og økende kraftoverskudd de neste årene i Norge. Statnett mener elbiler kan hjelpe til å balansere strømnettet mellom produksjon og forbruk.

Siden elektriske motorer bruker mye mindre energi enn forbrenningsmotorer, så vil vi bruke mindre energi totalt hvis transporten blir hel-elektrisk. Det kan kutte de norske utslippene med seks millioner tonn CO2 årlig i 2030, har NVE beregnet. Det tilsvarer tolv prosent av utslippene i 2021.